Domovní čistírny odpadních vod (ČOV) řady AT

fotogalerie realizovaných čistíren

 ke stažení - domovní čistírny odpadních vod řady AT

čistiarne odpadových vôd Použití domovních ČOV řady AT

Domovní čistírny odpadních vod (ČOV) řady AT jsou určeny pro čištění převážně splaškových vod z jednotlivých objektů v rozmezí kapacit 2 – 50 EO (rodinné domy, obytné budovy, skupiny domů, hotely, restaurace, rekreační zařízení atd.), které nemají možnost připojení na klasickou kanalizaci ústící do centrální ČOV. Čistírny AT plně nahrazují překonané septiky a žumpy jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové a umožňují čistit odpadní vodu, která vzniká v domácnostech při běžném provozu ze sociálního zařízení, koupelen, kuchyní, ale také z automatické pračky, myčky na nádobí atd. Pouze kuchyňské drtiče odpadu nelze doporučit v kombinaci s domovní čistírnou, neboť jejich používáním dochází k enormnímu zvýšení látkového zatížení ČOV. Vyčištěná odpadní voda dosahuje takové kvality, že je možné ji vypouštět do vodoteče, dešťové kanalizace, vsakovat do podloží, případně akumulovat tuto vyčištěnou vodu do jímky a použít ji na zálivku. Konkrétní způsob vypouštění odpadních vod schvaluje místní vodohospodářský úřad.

Popis technologie - CE certifikát - dle normy EN 12566-3

CEBiologické čistírny řady AT využívají progresivní technologii VFL® (Vertical Flow Labyrinth – vertikálně protékaný labyrint), kde vlastní bioreaktor integruje aktivační, separační i akumulační část v jediné nádrži. Jedná se o biologicko-aerobní způsob čištění, které spočívá v rozkladu organické hmoty směsí mikroorganismů (baktérií) za pomocí kyslíku. V čistícím procesu dochází k odstraňování amoniakálního znečištění (oxidací vznikají dusičnany - nitráty, procesy nitrifikační) a také k odstraňování dusičnanového znečištění (procesy denitrifikační). Aktivace pracuje s velmi nízkým zatížením kalu a k oddělování vyčištěné vody od aktivovaného kalu slouží separace v dosazovací části. Po odseparování odtéká vyčištěná voda přepadem a aktivovaný kal je díky recirkulaci vracen zpět na začátek čistícího procesu.VFL U čistíren řady AT není nutná žádná předřazená vyrovnávací nádrž ani ke své funkci nepotřebují žádné dávkování chemikálií nebo přitápění v zimních měsících pro zachování účinnosti čištění. V případě vyššího nárazového nátoku odpadních vod se automaticky aktivuje akumulační prostor vytvořen přímo v čistírně, který tuto vodu v čistírně zadrží a nedochází k vyplavování aktivního kalu. Kvalita vyčištěné vody je tak na odtoku konstantní. K provozu čistíren AT je zapotřebí pouze malé membránové dmychadlo vhánějící stlačený vzduch do rozvodnice (5), která následně reguluje přísun kyslíku do jednotlivých technologických částí a současně zajišťuje recirkulaci aktivační směsi. Chod membránového dmychadla lze regulovat pomocí mikroprocesorové řídící jednotky, která umožňuje čistírně pracovat v různých režimech podle skutečného zatížení a rozlišit tak např. běžný provoz od víkendového nebo lze nastavit úsporný režim provozu ČOV během dovolené apod. Tato řídící jednotka je zvláště vhodná pro instalace u rekreačních a jiných objektů, kde se projevuje sezónní provoz nebo kde jsou velké rozdíly v počtu osob připojených na ČOV v průběhu roku. Pro informaci, dmychadlo použité u typu AT6 má max. příkon 64W, tzn. že měsíční náklady na provoz ČOV je cca 100 Kč.

domovní čistírny odpadních vod AT od společnosti Aquatec VFLOdpadní voda natéká do neprovzdušňovaného prostoru - Denitrifikace (1), kde dochází k biologickému odbourávání dusíku a jsou vytvořeny podmínky i pro biologické odbourávání fosforu. V této části zároveň dochází k mechanickému předčištění přitékajících odpadních vod a rozkládání tuhého znečištění. Dále odpadní voda gravitačně vtéká do provzdušňovaného prostoru - Aktivace (2), kde za přítomnosti kyslíku dochází k biologické degradaci organického znečištění a k nitrifikaci amoniakálního dusíku. Vzduch do provzdušňovacího systému dodává membránové dmychadlo, které je umístěno mimo biologický reaktor, předevěím kvůli jeho životnosti. Tlakový vzduch je vháněn do provzdušňovaného prostoru přes jemnobublinné aerační elementy u dna nádrže.

Dalším stupněm čištění je Separace (3). Přečištěná voda odtéká pryč ze systému akumulačním zařízením na odtoku a odsazený aktivovaný kal se vrací (recirkuluje) na začátek procesu přečerpáváním ze dna separačního prostoru především do neprovzdušňovaného prostoru Denitrifikace (1) a částečně také do provzdušňovaného prostoru Aktivace (2). Pro zvýšení výkonu ČOV a z důvodu zabránění vyplavování aktivního kalu z ČOV je na odtokovém potrubí namontováno Akumulační zařízení (4), které vytváří akumulační zónu s kapacitou odtoku 160 l/hod. Parametry vyčištěné vody na odtoku s velkou rezervou splňují limity Nařízení vlády ČR č. 23/2011 Sb., které stanovuje ukazatele přípustného stupně znečištění vod.

Čistící účinek čistíren s technologií VFL® je podle ukazatele:

BSK5 ChSK NL N-NH4 Nc Pc
97,2 % 93,6 % 97,1 % 99,4 % 76,0 % 80,2 %

Čistírny řady AT splňují normy EU a na základě dlouhodobého testu účinnosti čištění ve smyslu EN 12566-3 byl čistírnám vystaven EUROcertifikát CE.

To znamená, že u těchto čistíren je k instalaci ČOV, možné zvolit stavební povolení, nebo ohlášku. Tím však neodpadá povinnost vyřídit si povolení na vypouštění přečištěné vody z ČOV do vodoteče, vsaku nebo do dešťové kanalizace. Čistírny odpadních vod řady AT jsou schválená typová zařízení, které prokázaly účinnost čištění při zátěžových testech na zkušebně a proto se u tohoto typu ČOV nepožadují dodatečné rozbory vzorků během provozu, tak jako u necertifikovaných ČOV.

Technické údaje

Domovní čistírny odpadních vod AT se vyrábí v typových řadách AT6, AT8, AT10, AT12, AT15 a AT20. Konstruovány jsou jako válcové, samonosné nádrže z polypropylenu v nichž je instalována kompletní technologická vestavba. Součástí dodávky ČOV je kvalitní membránové dmychadlo SECOH, základní nástavec (ZN = 50 cm) sloužící k dorovnání výšky ČOV vůči okolnímu terénu a bezpečnostní uzamykatelné víko. Domovní čistírny řady AT se osazují do připraveného výkopu na vodorovnou základovou betonovou desku tloušťky cca 15-20 cm tak, aby vrchní hrana nádrže vyčnívala 5 - 10 cm nad okolní terén. Pokud je nutné ČOV osadit do větší hloubky, kvůli gravitačnímu nátoku, pak je možno objednat zvýšení základního nástavce. Konstrukce nádrže je navržena tak, aby při základní výšce odolala tlaku zeminy po obsypání bez dalších stavebních nebo statických opatření. V případě potřeby (např. vysoká hladina spodní vody), je nutné nádrž obetonovat v souladu se stavebním projektem. Membránové dmychadlo SECOH se zapojí samostatně nebo přes mikroprocesorovou řídící jednotku do zásuvky na 230V a umístí se v blízkosti čistírny např. do garáže nebo suterénních prostor domu. V případě, že dmychadlo nelze umístit v blízkosti do 5 m od čistírny, výrobce doporučuje objednat samostatnou, uzamykatelnou šachtu na dmychadlo, která se osadí hned vedle ČOV. Vrchní část čistírny kryje uzamykatelné víko, které však není koncipováno jako pochůzné.

 

TYP průměr nádrže
[mm]
výška nádrže
[mm]
výška přítoku
[mm]
výška odtoku
[mm]
DN přítoku / odtoku
[mm]
AT 6 1400 1800 1300 1150 125/125
AT 8 1400 2200 1700 1500 125/125
AT 10 1750 2200 1500 1250 125/125
AT 12 1750 2400 1700 1500 125/125
AT 15 2050 2200 1700 1500 150/150
AT 20 2050 2700 2200 2000 150/150